Site banner

Tin tức - Sự kiện

Ngày đăng: 06/03/2017
Ban Biên tập xin giới thiệu đề cương tuyên truyền Nghị quyết số 04-NQ/TW về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hóa trong nội bộ"
Ngày đăng: 17/02/2017
Ban biên tập xin giới thiệu Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy xã Mỹ Thạnh với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 17/02/2017
Ban biên tập giới thiệu Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Mỹ Thạnh với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 08/02/2017
Ngày 08 tháng 02 năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ xã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 02/2017. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn nghị quyết Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Thạnh tháng 3/2017 với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 20/01/2017
Ngày 06 tháng 01 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến Tre có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quyết định số 2832/2005/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2005. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn quyết định với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 18/01/2017
Ngày 06 tháng 01 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2017. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn quyết định với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 10/01/2017
Ngày 21 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Bến Tre có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn quyết định đính kèm tập tin
Ngày đăng: 10/01/2017
Ngày 21 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn quyết định với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 10/01/2017
Ngày 21 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND quy định khung giá dịch vụ sử dụng diện tích Chợ trên địa bàn Tỉnh Bến Tre, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn Quyết định với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 06/01/2017
Ngày 06 tháng 01 năm 2017, Đảng ủy xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lệ kỳ tháng 01 năm 2017. Ban Biêp tập xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết nêu trên với tập tin đính kèm.