Site banner

Thông báo 05 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ sửa đổi trong lĩnh vực tư pháp và lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2015;  Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố 05 thủ tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp và lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh thông báo danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

  I. Danh mục thủ tục hành chính  mới ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp 

1. Thủ tục:  Liên Thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh , đăng ký thường trú, cấp thẻ  BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

2. Thủ tục:  Liên Thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ  BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Cơ sở pháp lý: Luật Cư Trú năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cư trú năm 2013).

 - Luật bảo hiểm y tế năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cư trú năm 2014).

 - Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về, quản lý hộ tịch

 II. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

1.Thủ tục: Cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

2. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

3. Thủ tục: Cấp lại giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

Cơ sở pháp lý: Nghị Định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

III. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Tư pháp

-  Thủ tục: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài ở nước ngoài.

- Trình tự thực hiện các thủ tục hành chính: Được công khai trên Bảng công khai thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân xã và trang thông tin điện tử xã Mỹ Thạnh tên Miền http://mythanhgiongtrom.bentre.gov.vn

- Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã được công bố, điều chỉnh gồm 13 lĩnh vực với 132 thủ tục. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh thông báo rộng rãi đến nhân dân biết và liên hệ giải quyết thủ tục hành chính ở 06 lĩnh vực trên khi có nhu cầu./.

Tin khác