Site banner

Thông báo Lịch tiếp Công dân của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã

THỨ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Hai

Phan Thị Ngọc Rí

Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Ba

Bùi Văn Chiến

Phó Chủ tịch HĐND

Ngô Mộng Quyên

Phó Chủ tịch UBND

Năm

Phạm Thanh Diễn

Chủ tịch UBND

Sáu

Hồ Văn Chí

Phó Chủ tịch UBND

* Phụ chú: Tùy vào tình hình thực tế thời gian tiếp công dân của lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có thể thay đổi./.