Site banner

Thông báo công bố 11 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực chứng thực và bãi bỏ 27 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp

Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố 06 thủ tục hành chính trong Lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết  của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố 05 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc Lĩnh vực chứng thực; 27 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh thông báo danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ cụ thể như sau:

I. Danh mục thủ tục ban hành mới thuộc Lĩnh vực Chứng thực

1.Thủ tục: Cấp bản sao từ sổ gốc

2.Thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

3.Thủ tục: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

4.Thủ tục: Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

5.Thủ tục: Sữa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch.

6.Thủ tục: Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

7.Thủ tục: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

8.Thủ tục: Chứng thực di chúc.

9.Thủ tục: Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

10.Thủ tục: Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

11.Thủ tục: Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

Cơ sở pháp lý: Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực điểm chỉ, và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

  IV. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Tư pháp

1.Chứng thực di chúc

2.Chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế

3.Chứng thực văn bản nhận di sản thừa kế

4.Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

5.Chứng thực giấy ủy quyền

6.Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

7.Chứng thực hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

8.Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

9.Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

10.Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

11.Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

12.Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

13.Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

14.Chứng thực hơp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

15.Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

16.Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

17.Chứng thực hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

18.Chứng thực hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

19.Chứng thực hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư

20.Chứng thực hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

21.Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

22.Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

23.Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

24.Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

25.Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

26.Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

27.Cấp bản sao Giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

- Trình tự thực hiện các thủ tục hành chính: Được công khai trên Bảng công khai thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân xã và trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh với tên Miền http://mythanhgiongtrom.bentre.gov.vn

- Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã được công bố, điều chỉnh gồm 14 lĩnh vực với 116 thủ tục. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh thông báo rộng rãi đến nhân dân biết và liên hệ giải quyết 11 thủ tục hành chính nêu trên khi có nhu cầu./.

Tin khác