Site banner

Thủ tục Công nhận người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Người có công
Thành phần hồ sơ: 

Cơ quan thực hiện:

Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Phòng lao động-Thương binh&Xã hội huyện.

Thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh&Xã hội tỉnh.

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trao trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm xác nhận, lập danh sách gửi Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội huyện.

Bước 3. Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách gửi Sở Lao động-Thương binh&Xã hội tỉnh.

Bước 4. Sở Lao động-Thương binh&Xã hội trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, đối chiếu hồ sơ hoặc quyết định trợ cấp một lần để ra quyết định trợ cấp hàng tháng.

Bước 5. Đến hẹn, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ Phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã.

Thành phần hồ sơ:

1. Trường hợp đã hưởng trợ cấp 01 lần:

- Bản khai cá nhân (theo mẫu).

- Hồ sơ hoặc quyết định trợ cấp 01 lần.

2. Trường hợp chưa hưởng trợ cấp 01 lần:

- Bản khai cá nhân (theo mẫu). Trường hợp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết mà chưa hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày thì  đại diện thân nhân lập bản khai (theo mẫu) và biên bản ủy quyền.

- Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên (lập từ ngày 01/01/1995 trở về trước; hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ Phí:

Không

Cơ sở pháp lý:

1. Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh&Xã hội về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Đính kèm tập tin: