Site banner

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016

Số văn bản: 
5
Ký hiệu văn bản: 
2015/NDQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
24/12/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: