Site banner

Nghị quyết về việc dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Số văn bản: 
6
Ký hiệu văn bản: 
2015/NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
24/12/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: