Site banner

Thủ tục Đề Nghị tặng thường Huân chương độc lập

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Người có công
Thành phần hồ sơ: 

Cơ quan thực hiện:

Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Phòng lao động-Thương binh&Xã hội huyện và Ban thi đua khen thưởng tỉnh.

Thẩm quyền quyết định: Chính phủ.

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm xác nhận, lập danh sách gửi Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội huyện.

Bước 3. Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách gửi Sở Lao động-Thương binh&Xã hội tỉnh.

Bước 4. Sở Lao động-Thương binh&Xã hội tiến hành xét duyệt và tổng hợp chuyển về Ban thi đua khen thưởng-Sở nội vụ để tiến hành các thủ tục cần thiết đề nghị về trên tặng thưởng theo quy định.

Bước 5. Đến hẹn, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ Phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã.

Thành phần hồ sơ:

1. Bản kê khai về người được đề nghị tặng thưởng (theo mẫu).

2. Các giấy tờ xác nhận của Sở Lao động-Thương binh&Xã hội về các liệt sĩ, thương binh được tính để xét khen thưởng.

Số lượng hồ sơ:

07 bộ

Thời hạn giải quyết:

Một năm xét 01 đợt.

Lệ Phí:

Không

Cơ sở pháp lý:

Thông tư 44/1985/TT-TBXH-VHC ngày 08/4/1985 của Liên bộ Thương binh và xã hội và Viện Huân chương về tặng thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình  có nhiều liệt sĩ.

Đính kèm tập tin: