Site banner

Thông báo về việc công bố ngày bầu cử, số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu, khu vực bỏ phiếu và địa điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBBC ngày 02 tháng 03 năm 2016 của Ủy ban bầu cử về việc ấn định số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2016 của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh về việc xác định khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021;

Ủy ban bầu cử xã Mỹ Thạnh thông báo ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp; số đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu ứng cử, số lượng đại biểu được bầu; khu vực bỏ phiếu và địa điểm bỏ phiếu cụ thể như sau:

1. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 3 cấp: là ngày 22 tháng 5 năm 2016 (Nhằm ngày Chủ nhật).

2. Số đơn vị bầu cử là 09  đơn vị; số lượng đại biểu ứng cử là 45 đại biểu; số lượng đại biểu được bầu là 27 đại biểu:

a) Ấp Nghĩa Huấn có 02 đơn vị bầu cử và 02 khu vực bỏ phiếu:

- Đơn vị bầu cử số 1, ấp Nghĩa Huấn, đồng thời cũng là khu vực bỏ phiếu số 1, số lượng đại biểu ứng cử là 5 đại biểu, số lượng đại biểu được bầu là 3 đại biểu. Gồm cử tri của 12 tổ nhân dân tự quản: Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 23. Địa điểm bầu cử tại nhà ông Nguyễn Văn Mãnh, tổ nhân dân tự quản số 13, ấp Nghĩa Huấn.

- Đơn vị bầu cử số 2, ấp Nghĩa Huấn, đồng thời cũng là khu vực bỏ phiếu số 2,  số lượng đại biểu ứng cử là 5 đại biểu, số lượng đại biểu được bầu là 3 đại biểu. Gồm cử tri của 11 tổ nhân dân tự quản: Tổ 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Địa điểm bầu cử tại nhà ông Trần Hoàng Sơn, tổ nhân dân tự quản số 17, ấp Nghĩa Huấn.

b) Ấp Chợ có 02 đơn vị bầu cử và 02 khu vực bỏ phiếu:

- Đơn vị bầu cử số 3, ấp Chợ đồng thời cũng là khu vực bỏ phiếu số 3, số lượng đại biểu ứng cử là 5 đại biểu, số lượng đại biểu được bầu là 3 đại biểu. Gồm cử tri của 15 tổ nhân dân tự quản: Tổ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Địa điểm bầu cử tại Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng, ấp Chợ.

- Đơn vị bầu cử số 4, ấp Chợ, đồng thời cũng là khu vực bỏ phiếu số 4, số lượng đại biểu ứng cử là 5 đại biểu, số lượng đại biểu được bầu là 3 đại biểu. Gồm cử tri của 13 tổ nhân dân tự quản: Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Địa điểm bầu cử tại Văn phòng ấp Chợ.

c) Ấp Căn cứ có 02 Đơn vị bầu cử và 02 khu vực bỏ phiếu

- Đơn vị bầu cử số 5, ấp Căn Cứ, đồng thời cũng là khu vực bỏ phiếu số 5, số lượng đại biểu ứng cử là 5 đại biểu, số lượng đại biểu được bầu là 3 đại biểu. Gồm cử tri của 10 tổ nhân dân tự quản: Tổ 5, 9, 10, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Địa điểm bầu cử tại Văn phòng ấp Căn Cứ.

- Đơn vị bầu cử số 6, ấp Căn Cứ, đồng thời cũng là khu vực bỏ phiếu số 6, số lượng đại biểu ứng cử là 5 đại biểu, số lượng đại biểu được bầu là 3 đại biểu. Gồm cử tri của 8 tổ nhân dân tự quan:  tổ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11B. Địa điểm bầu cử tại Nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh.

 d) Ấp Bến Đò có 01 Đơn vị bầu cử và 01 khu vực bỏ phiếu

- Đơn vị bầu cử số 7, ấp Bến Đò, đồng thời cũng là khu vực bỏ phiếu số 7, số lượng đại biểu ứng cử là 5 đại biểu, số lượng đại biểu được bầu là 3 đại biểu. Gồm cử tri của 14 tổ nhân dân tự quản, từ tổ nhân dân tự quản số 1 đến tổ nhân dân tự quản số 14. Địa điểm bầu cử tại Nhà văn hóa ấp Bến Đò.

đ) Ấp Cái Chốt có 01 Đơn vị bầu cử và 01 khu vực bỏ phiếu

- Đơn vị bầu cử số 8, ấp Cái Chốt, đồng thời cũng là khu vực bỏ phiếu số 8, số lượng đại biểu ứng cử là 5 đại biểu, số lượng đại biểu được bầu là 3 đại biểu. Gồm cử tri của 10 tổ nhân dân tự quản, từ tổ nhân dân tự quản số 1 đến tổ nhân dân tự quản số 10. Địa điểm bỏ phiếu tại Văn phòng ấp Cái Chốt.

e) Ấp Cái Tắc có 01 Đơn vị bầu cử và 01 khu vực bỏ phiếu

- Đơn vị bầu cử số 9, ấp Cái Tắc, đồng thời cũng là khu vực bỏ phiếu số 9, số lượng đại biểu ứng cử là 5 đại biểu, số lượng đại biểu được bầu là 3 đại biểu. Gồm cử tri của 9 tổ nhân dân tự quản, từ tổ nhân dân tự quản số 1 đến tổ nhân dân tự quản số 9. Địa điểm bầu cử tại Nhà văn hóa ấp Cái Tắc.

Ủy ban bầu cử xã Mỹ Thạnh thông báo đến các ngành, các Đoàn thể và nhân dân được biết để thực hiện./.

Tin khác