Site banner

Thủ tục Công nhận gia đình văn hóa

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Thành phần hồ sơ: 

Trình tự thực hiện:

1. Hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa với Ban công tác Mặt trận ấp.

2. Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp chủ trì phối hợp với Trưởng ấp bình bầu gia đình văn hóa.

Bước 3. Căn cứ vào biên bản họp bình xét ở khu dân cư, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã xem xét và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra quyết định công nhận gia đình văn hóa hàng năm.

Bước 4. Căn cứ quyết định công nhận gia đình văn hóa hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra quyết định công nhận và cấp giấy công nhận gia đình văn hóa 03 năm.

Bước 5. Ủy ban nhân dân xã gửi quyết định hành  chính và giấy công nhận cho Trưởng ấp để gửi trực tiếp cho hộ gia đình.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếptại Ủy ban nhân dân xã

Thành phần hồ sơ:

1. Bản đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa.

2. Biên bản họp bình xét ở khu dân cư, kèm theo danh sách những  gia đình được đề nghị công nhận gia đình văn hóa  (có từ 60 % trở lên số người tham dự họp nhất trí đề nghị ).

Số lượng hồ sơ:

01

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân xã

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn Hóa thể thao và Du lịch quy định chi tiết và tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "ấp Văn hóa".

2. Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy chế công nhận các danh hiệu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bến Tre" giai đoạn 2013-2015.