Site banner

Công văn tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo chỉ thị 35 của Bộ chính trị

Số văn bản: 
475
Ký hiệu văn bản: 
UBND-VP
Ngày ký văn bản: 
26/06/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: