Site banner

Kế hoạch thực hiện Quyết định 2218 ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tinh giản biên chế

Số văn bản: 
220
Ký hiệu văn bản: 
KH-UBND
Ngày ký văn bản: 
19/04/2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: