Site banner

Thông báo công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành và 02 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết  của Ủy ban nhân dân cấp xã và Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 02/3/216 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới; 02 thủ tục hành chính bị bải bỏ trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã;

          Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh thông báo danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ cụ thể như sau:

I. DANH MỤC THỤ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH

1.Thủ tục: Công nhận gia đình văn hóa

2. Thủ tục: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản.

3. Thủ tục: Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Cơ sở pháp lý: Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

          II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP  

1. Thủ tục: Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

2. Thủ tục: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Cơ sở pháp lý: Luật nuôi con nuôi 2010; Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011; Thông tư 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011; Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014.

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BÕ THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  1. Đăng ký việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau đang thường trú trong nước
  2. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau đang thường trú trong nước

          - Trình tự thực hiện các thủ tục hành chính: Được công khai trên Bảng công khai thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân xã và trang thông tin điện tử xã Mỹ Thạnh tên Miền http://mythanhgiongtrom.bentre.gov.vn

- Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã được công bố, điều chỉnh gồm 14 lĩnh vực với 118 thủ tục.

          Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh thông báo rộng rãi đến nhân dân biết và liên hệ giải quyết thủ tục hành chính ở 14 lĩnh vực trên khi có nhu cầu./.

Tin khác