Site banner

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

Số văn bản: 
3
Ký hiệu văn bản: 
NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
04/07/2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: