Site banner

Nghị quyết Phê chuẩn Ủy viên ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

Số văn bản: 
8
Ký hiệu văn bản: 
NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
12/07/2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: