Site banner

Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2016

Số văn bản: 
14
Ký hiệu văn bản: 
2016/NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
01/08/2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: