Site banner

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015

Số văn bản: 
15
Ký hiệu văn bản: 
2016/NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
01/08/2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: