Site banner

Nghị quyết điều chỉnh giảm danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

Số văn bản: 
16
Ký hiệu văn bản: 
2016/NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
08/11/2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: