Site banner

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016)

I. PHẦN THU: TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2015 LÀ 6.616.785.424 ĐỒNG (SÁU TỶ SÁU TRĂM MƯỜI SÁU TRIỆU BẢY TRĂM TÁM MƯƠI LĂM NGHÌN SÁU TRĂM HAI MƯƠI BỐN ĐỒNG.

1. Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%:

678.607.030đ

- Thu phí và lệ phí:

85.340.000đ

- Thu phạt 70% cân đối ngân sách:

15.116.000đ

- Thu khác:

10.017.250đ

- Thu phạt An toàn giao thông:

1.755.000đ

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

40.478.780đ

- Thu thuế môn bài:

134.950.000đ

- Thu nhân dân đóng góp:

390.950.000đ

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 54%:

2.805.659.285đ

- Thuế TNCN từ chuyển quyền sử dụng đất:

118.062.700đ

- Lệ phí trước bạ nhà đất:

41.124.650đ

- Thuế giá trị gia tăng:

1.842.751.055đ

- Thuế TNCN từ sản xuất kinh doanh:

803.720.880đ

3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:

1.071.160.919đ

- Thu bổ sung cân đối ngân sách:

119.611.000đ

- Thu bổ sung có mục tiêu:

951.549.919đ

4. Thu kết dư ngân sách năm 2014 chuyển sang:

2.061.358.390đ

II. PHẦN CHI: TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2015 LÀ 5.912.027.888ĐỒNG (NĂM TỶ CHÍN TRĂM MƯỜI HAI TRIỆU KHÔNG TRĂM HAI MƯƠI BẢY NGHÌN TÁM TRĂM TÁM MƯƠI TÁM ĐỒNG)

1. Chi đầu tư phát triển:

2.211.585.000đ

2. Chi thường xuyên:

3.700.442.888đ

- Chi dân quân tự vệ:

201.000.457đ

- Chi Công an:

101.474.312đ

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo:

4.400.000đ

- Chi sự nghiệp văn hóa-thông tin:

59.994.800đ

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao:

5.487.000đ

- Chi sự nghiệp kinh tế:

58.625.500đ

- Chi sự nghiệp xã hội:

103.303.857đ

- Chi khối ủy ban:

1.847.501.556đ

- Chi khối Đảng:

506.837.691đ

- Chi khối MTTQ:

167.089.020đ

- Chi đoàn thanh niên:

96.289.480đ

- Chi Hội phụ nữ:

110.309.701đ

- Chi Hội nông dân:

87.586.204đ

- Chi Hội cựu chiến binh:

79.140.110đ

- Chi Hội chữ thập đỏ:

21.092.300đ

- Chi Hội người cao tuổi:

25.500.500đ

- Chi Sự nghiệp môi trường:

188.193.500đ

- Chi sự nghiệp truyền thanh:

11.242.800đ

- Chi khác:

25.374.100đ

3. Kết dư ngân sách:

704.757.736đ

Tập tin đính kèm: 

Tin khác