Site banner

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng

Ngày 14 tháng 11 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lượng tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 cụ thể như sau:

          1. Vùng I: mức 3.750.000đ/tháng.

          2. Vùng II: mức 3.320.000đ/tháng.

          3. Vùng III: mức 2.900.000đ/tháng.

          4. Vùng IV: mức 2.580.000đ/tháng.

Tập tin đính kèm: 

Tin khác