Site banner

Quy định mức thu, chế đô thu, nộp, quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017

Ngày 07 tháng 12 năm 2016, Hội đồng nhân dân Tỉnh Bến Tre ban hành Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý hộ tích trên địa bàn tỉnh Bến Tre có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của Hội đồng nhân dân Tỉnh. Ban Biên tập xin giới thiệu nghị quyết nêu trên với tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm: 

Tin khác