Site banner

Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Số văn bản: 
21
Ký hiệu văn bản: 
NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
23/12/2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: