Site banner

Quy định khung giá sử dụng dịch vụ diện tích bán hàng tại Chợ trên địa bàn Tỉnh Bến Tre có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017