Site banner

Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến Tre có hiệu lực kể từ ngày 16/01/2017