Site banner

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tập trung đẩy mạnh thực hiện Công tác cải cách hành chính

Thời gian qua, xác định công tác cải cách thủ tục hành chính, củng cố sắp xếp lại tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là nhiệm vụ trọng tâm nên Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đã tăng cường và tập trung triển khai thực hiện tốt việc rà soát, cập nhật, công khai Bộ thủ tục hành chính đúng theo quy định. Xã Mỹ Thạnh đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng thực thi công vụ giai đoạn 2016-2020 nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, hiệu lực, hiệu quả. Hình thức công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, thông tin sinh hoạt ở tổ Nhân dân tự quản theo từng lĩnh vực khi có yêu cầu và trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã. Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo nội dung công khai. Hướng dẫn trình tự thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân trong quan hệ hành chính. Cán bộ đầu mối thường xuyên rà soát, cập nhật, thay đổi, bổ sung các thủ tục hành chính dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật của trên. Ủy ban nhân dân công khai số điện thoại đường dây nóng và lắp đặt 7 hòm thư góp ý về công tác Cải cách hành chính đến nay không có nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức và cá nhân. Bộ phận “một cửa” triển khai thực hiện tốt Nghị định 23 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch; Thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa gồm lĩnh vực Tư pháp, Tài nguyên môi trường, xây dựng, văn phòng, Thương binh xã hội, Bảo hiểm y tế cho trẻ. Tổ chức lấy 30 phiếu tín nhiệm về sự hài lòng của người dân đối với thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tại bộ phận “một cửa” được đánh giá khá, tốt 90% Thực hiện Quyết định số 48 của Chính phủ đưa công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng và số lượng dịch vụ công cung cấp trực tuyến mức độ 2; quản lý tốt trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã; đưa cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tập huấn thực hiện hệ thống chất lượng ISO 9001:2008; mỗi cán bộ, công chức cơ bản đều có máy vi tính để soạn thảo và quản lý văn bản, trong đó có 16 máy được nối mạng Internet phục vụ cho việc tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên, đảm bảo đáp ứng được về môi trường và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức. Qua thực hiện 7 nội dung cải cách hành chính có nhiều tiến bộ rõ nét, nâng cao được vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức . Năm 2017, để làm tốt công tác cải cách hành chính, xã sẽ tập trung vào những nội dung như: thực hiện nghiêm Luật Ngân sách nhà nước, triển khai thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ và kế hoạch phòng chống tham nhũng, kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đẩy mạnh công nghệ thông tin trtong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, trao đổi và xử lý công việc trên môi trường mạng; thực hiện tốt công tác viết tin bài, thu thập hình ảnh, tư liệu các lĩnh vực hoạt động địa phương trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã./.

Tin khác