Site banner

Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy với nhân dân năm 2017

Số văn bản: 
46
Ký hiệu văn bản: 
-KH/ĐU
Ngày ký văn bản: 
07/03/2017
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: