Site banner

Ủy ban nhân dân xã triển khai kế hoạch giảm nghèo, giải quyết việc làm năm 2017

Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo – giải quyết việc làm năm 2017. Ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo – giải quyết việc làm xã và ban ngành đoàn thể xã ấp đến tham dự. Theo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 xã Mỹ Thạnh hiện có 203 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 8.12% và  hộ cận nghèo 85 hộ chiếm tỷ lệ 3.39%. Ủy ban nhân dân xã và ban ngành đoàn thể xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung quán triệt, kịp thời cập nhật thông tin cần thiết về chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước để người dân hiểu rõ, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội gắn công tác giảm nghèo với nhiệm vụ phát triên kinh tế xã hội địa phương qua đó khuyến khích động viên hộ nghèo, hộ cận nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo hàng năm. Theo Nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân xã đến cuối năm 2017 xã Mỹ Thạnh phấn đấu giảm hộ nghèo từ 25 đến 38 hộ, thực hiện phát triển đề án sinh kế thoát nghèo bền vững cho 13 hộ nghèo, hộ cận nghèo; phấn đấu trong năm giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho nhân khẩu nghèo và cận nghèo có khả năng lao động nhưng thiếu việc làm tham gia đề án phát triển sinh kế. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động đặc biệt là tham gia thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc; tuyên truyền nâng cao nhận thức trang bị kiến thức  kỹ năng sản xuất kinh doanh nhằm giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới./.

Tin khác