Site banner

Ban Thường vụ Đảng ủy thông báo số điện thoại tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, đảng viên

Thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Ban Bí thư Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Để phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Ban Thường vụ Đảng thông báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân như sau:

          1. Số điện thoại cơ quan: 0753.862207

          2. Số điện thoại của đồng chí Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: 0919.604041

          3. Số điện thoại của đồng chí Phan Thị Ngọc Rí, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: 0912.313.791

          Ban Thường vụ Đảng ủy thông báo các số điện thoại nêu trên để các tổ chức và cá nhân có nhu cầu liên hệ khi cần./.

Tập tin đính kèm: 

Tin khác