Site banner

Quy định tiếp đảng viên, công dân và tiếp nhận đơn, thư của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Số văn bản: 
4
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBKTĐU
Ngày ký văn bản: 
17/03/2017
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: