Site banner

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

Số văn bản: 
2
Ký hiệu văn bản: 
NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
29/06/2017
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: