Site banner

Nghị quyết điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2017

Số văn bản: 
3
Ký hiệu văn bản: 
NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
29/06/2017
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: