Site banner

Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Số văn bản: 
4
Ký hiệu văn bản: 
NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
29/06/2017
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: