Site banner

Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã

Số văn bản: 
5
Ký hiệu văn bản: 
NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
29/06/2017
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: