Site banner

Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung Phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Người có công
Thành phần hồ sơ: 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Thanh niên xung phong nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định cho Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Đối với xã chưa có Ban chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong thì xã Đoàn có trách nhiệm hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ của đối tượng.

- Đối với xã có Ban chấp hành Hội cựu thanh niên xung phong thì kết hợp với xã đoàn và cán bộ lao động, thương binh và xã hội hướng dẫn thủ tục hồ sơ và Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2: Xã đoàn, Ban chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong trình Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị và lập biên bản xác nhận, tổng hợp hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp, gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố.

Bước 3: Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố (Phòng Nội vụ) kiểm tra, tổng hợp hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Bước 4: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xét duyệt, tổng hợp hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để ra quyết định trợ cấp cho thanh niên xung phong.

Bước 5: Căn cứ quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kinh phí và chi trả trợ cấp cho đối tượng. 

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã

Thành phần hồ sơ:

1. Một trong các giấy tờ sau đây chứng minh là thanh niên xung phong (là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn):

a) Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên khai trước ngày Quyết định 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 có hiệu lực thi hành.

b) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thanh niên xung phong trở về địa phương như: Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý thanh niên xung phong; Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khoẻ; Giấy khen trong thời gian tham gia lực lượng thanh niên xung phong; Giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong; Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ.

c) Trường hợp thanh niên xung phong không còn một trong các giấy tờ quy định tại điểm a và b nêu trên thì phải nộp bản khai có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi tham gia thanh niên xung phong (bản chính). Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xác nhận bản khai đối với đối tượng là người địa phương đi thanh niên xung phong nhưng hiện đang đăng ký hộ khẩu thường trú ở địa phương khác.

2. Bản khai cá nhân (lập theo mẫu số 1C).

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ sở y tế cấp huyện trở lên (bản chính).

Số lượng hồ sơ:

01bộ

Thời hạn giải quyết:

25 ngày làm việc kể từ ngày đối tượng nộp đủ hồ sơ

Lệ phí:

Không

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân xã

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 15 tháng 7 năm 1950 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương mà không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh, chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Thanh niên xung phong không thuộc các đối tượng sau:

+ Đối tượng đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

+ Đối tượng đã được tính thời gian tham gia thanh niên xung phong để hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ- TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương và Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Mẫu bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong (mẫu 1C), mẫu biên bản xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong (mẫu số 02) ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 08/2012/TTLT- BLĐTBXH-BVN-BTC ngày 16/4/2012 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ qui định về chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Thông tư Liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BVN-BTC ngày 16/4/2012 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ- TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 852/QĐ-LĐTBXH ngày 06 tháng 7 năm 2012 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;