Site banner

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 6

Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2018, tại hội trường Nhà văn hóa, Đảng ủy xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị và tất cả đảng viên tham dự. Tại Hội nghị lần này, các đảng viên được học tập quán triệt các nội dung cơ bản bao gồm: Nghị quyết số 18 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệt thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới và dự thảo chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Qua học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII nhằm giúp cho cán bộ đảng viên hiểu rõ được những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết, thông qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong toàn Đảng bộ, khẳng định ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái nhận thức lệch lạc./.

Tin khác