Site banner

Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Số văn bản: 
12
Ký hiệu văn bản: 
NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
29/12/2017
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: