Site banner

Nghị quyết điều chỉnh chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2018

Số văn bản: 
14
Ký hiệu văn bản: 
NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
29/12/2017
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: