Site banner

Nghị quyết thành lập đoàn giám sát về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Số văn bản: 
15
Ký hiệu văn bản: 
NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
29/12/2017
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: