Site banner

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017

Số văn bản: 
5
Ký hiệu văn bản: 
NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
29/06/2018
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: