Site banner

Thủ tục hồ sơ chế độ tử tuất đối với người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu bị chết

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Xác nhận hồ sơ chế độ tử tuất đối với người nghỉ việc chờ chế hưu bị chết

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (theo mẫu 09-HSB).

2. Bản sao giấy chứng tử.

01 bộ

Trong ngày làm việc

không

Đính kèm tập tin: