Site banner

Ban Dân vận Huyện ủy khảo sát 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy

Ngày 11 tháng 6 năm 2018, Ban dân vận Huyện ủy đồng chí Nguyễn  Văn Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy-Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy làm trưởng đoàn, có buổi khảo sát 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20  của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới  sự  lãnh  đạo của  Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Quy định số 106 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận  trong hệ thống chính trị”. Tiếp  và làm  việc  với đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Hoàng Thái, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, cùng các đồng chí trong Ban  Thường vụ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã.

Qua buổi khảo sát đồng chí NguyễnVăn Hiền, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy nhận xét Đảng ủy có quan tâm lãnh đạo cụ thể hóa thực hiện Chương trình động số 20 của Huyện ủy bằng chương trình hành  động số 13-CT/ĐU, ngày 29/8/2013 của Đảng ủy; công tác dân vận có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ đó đạt được  những kết quả  tích cực trên nhiều mặt; có xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm  điểm theoNghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) đạt được kết quả tích cực; bên cạnh  đó có  phân công Đảng ủy viên phụ trách chi  bộ, đảng viên phụ trách tổ nhân dân tự quản, đoàn viên hội viên làm nòng cốt hoặc tham gia vào Ban đại diện tổ nhân dân tự quản; quan tâm lãnh, chỉ  đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, định kỳ tổ chức làm việc theo  quy chế, đồng thời tạo điều kiện tốt để các tổ  chức này hoạt động; tổ chức đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy với nhân dân theo Quyết định 217của Bộ Chính trị, kịp thời giải quyết các yêu cầu chính đáng của nhân dân, không có đơn thư tố cáo, các vụ việc bức xúc nổi lên ở địa phương thời gian qua như vụ chợ Mỹ Lồng, lò bún ở ấp Nghĩa Huấn được quan tâm giai quyết kịp thời.

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể về công tác dân vận có nâng lên; xác định được vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận, từ đó tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương; nhất là lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU về “Đồng khởi mới”của Ban Thường  vụ Tỉnh ủy gắn với các mô hình dân vận khéo, chương trình Đồng khởi-khởi nghiệp, sinh kế thoát nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựngnông thôn mới và đô thị văn minh; đảm bảo an ninh trật tự ở địa  phương;mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và người dân ngày càng được cũng cố và thắt chặt; công tác dân vận chính quyền có bước chuyển biến tích cực gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhất là trong công khai các thủ tục hành chính, các công trình, dự án đầu tư có liên quan đến người dân; kỷ luật, kỷ cương hành  chính, lề lối làm việc, thực hiện văn hóa giao tiếp, ứng xử nơi công sở được thực hiện nghiêm  túc, không gây phiền hà cho nhân dân; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải  có đảm  bảo về chất lượng; quan tâm cũng cố tổ nhân dân tự quản, các chi, tổ hội đoàn thể, qua đó làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương; tổ chức bộ máy, đội ngũ làm công tác dân vận được quan tâm cũng cố; trong hoạt động dần khắc phục hành chính hóa, sát cơ sở hơn thông qua các phong trào đoàn-hội; Mặt trận, các đoàn thể thực hiện tốt chức năng giám sát góp phần xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh; Đảng ủy có quan tâm lãnh đạo thực hiện Quyết định 106 của Huyện ủy, triển khai tổ chức thực hiện các văn bản của cấp trên kịp thời, có phân công cán bộ trực tiếp phục trách công tác dân vận của Ủy ban nhân dân xã.

Tuy bên cạnh những mặt làm được cũng còn những mặt hạn chế nhất định như: triển khai chương trình hành động số 20 của Huyện ủy chưa sâu rộng; lãnh đạo hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chưa thật sự đổi mới về nội  dung và phương thức hoạt động; chưa thật sự đáp ứng yêu cầu  công tác dân vận trong tình hình mới; vai trò tham mưu của mặt trận, các đoàn thể, ngành còn có mặt hạn  chế, chưa sát dân, chưa phát huy tốt nguồn lực to lớn trong nhân dân; chưa xác định rõ nhiệm vụ công tác dân vận nên lúng túng trong thực hiện; phối hợp thực hiện công tác giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị cũng còn lúng túng; hoạt động  của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, chi tổ hội đoàn thể, tổ  nhân dân tự quản một số ấp  còn hạn chế; dân chủ cơ quan chưa  phát huy một cách đầy đủ; một bộ  phần người dân còn thờ ơ, ít  tham gia vào  các hoạt động các phong trào do xã phát động, còn mang tính trông chờ, thụ hưởng hơn là đóng góp; trong phân công cán bộ trực tiếp công tác dân vận của Ủy ban nhân dân xã chưa đúng  theo quy chế.

Về phương hướng trong thời gian tới: cần tiếp tục lãnh đạo quán triệt và thực hiện sâu rộng Nghị quyết số 25-NQ/TW, nhất là 7 nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình  hành động số 20 của Huyện ủy nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội  viên và nhân dân,tạo sự đồng thuận; cụ thể hóa vào nghị  quyết của cấp ủy hàng năm và triển khai thực hiện có hiệu  quả gắn với thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương; đảm bảo chế độlàm  việc định kỳ theo  quy chế hàng quý, sáu tháng, năm với khối vận, Mặt trận, các đoàn thể để lãnh đạo, định hướng hoạt động, tháo gở khó khăn; tạo điều kiện thuận  lợi cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể hoạt động; thực hiện tốt công tác dân vận  chính quyền, cũng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu  quả hoạt động của bộ máy nhà nước, phát huy năng lực quản lý và trách nhiệm người đứng đầu chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ  cơ sở  theo  Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định 04 của Chính phủ về dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện kế  hoạch công tác dân vận, nhất là giữa chính  quyền với khối vận, Mặt trận, các đoàn thể; trong phối hợp cần phân công trách nhiệm rõ ràng, xác định cơ quan nào chủ trì, cơ quan nào phối hợp; nâng lên vai  trò tham mưu công tác dân vận của khối vận, các đoàn thể; thường xuyên kiện toàn về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sát dân, phù hợp từng đối tượng, thể hiện tốt vai trò nòng cốt  trong công tác vận động quần chúng tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương; thực hiện đúng quy trình công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, nội dung giám sát cần cụ thể, sát với thực tế ở địa phương; thường xuyên cũng cố tổ nhân dân tự quản, các chi, tổ hội đoàn thể, qua đó làm  tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của địa phương; hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ  chức cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại trực tiếp với nhân dân theo Quyết định 2242-QĐ/TU ít nhất 01lần nhằm nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong dân, không để xẩy ra khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua  yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp” gắn  với các mô hình dân vận khéo, nêu gương người  tốt  việc tốt, nhân rộng điển  hình tiên  tiến nhằm tạo phong trào, sức lan tỏa, góp phần  xây dựng  nông thôn mới, đô thị văn minh; về thực hiện Quyết định 106 của Huyện ủy tiếp tục quán  triệt, lãnh đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ tổng kết các chỉ thị, nghị  quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác dân vận; lãnh đạo, chỉ đạo các  tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương phối hợp thực hiện; phân công đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phụ trách công tác dân vận chính quyền và  chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ cơ sở./.

Tin khác