Site banner

Thủ tục: Xác nhận cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Thành phần hồ sơ: 

Cơ quan thực hiện:

Ủy ban nhân dân xã.

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ cấp đổi tại Ủy ban nhân dân xã nơi có đất.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn; trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận do đo vẽ lại bản đồ địa chính thì Ủy ban nhân dân xã xác nhận vào đơn cấp đổi.

Bước 4. Sau 15 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sơ Ủy ban nhân dân xã đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, Ủy ban nhân dân xã lập giấy xác nhận về việc đã niêm yết thông báo mất giấy; tiến hành xác nhận đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận do đo vẽ lại bản đồ địa chính).

Bước 5. Đến hẹn, người sử dụng đất mang giấy hẹn đến nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân xã.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã hoặc thông qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

1. Đối với trường hợp mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, nộp các thành phần hồ sơ như sau:

- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu 10/ĐK).

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc chỉnh lý thửa đất đối với hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra kết quả đo đạc chingh3 lý thửa đất do người sử dụng đất nộp.

- Giấy tờ thỏa thuận gia đình, giấy tờ chứng minh quan hệ người đứng tài sản đối với trường hợp chứng minh tài sản riêng của cá nhân hoặc hộ gia đình.

- Bản sao một trong các loại giấy tờ nếu có:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình được cấp theo quy định của pháp luật.

2. Đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do đo vẽ lại bản đồ địa chính, nộp các thành phần hồ sơ sau:

- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu 10/ĐK).

- Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

Thời hạn giải quyết:

- Không quá 03 ngày làm việc (xác nhận vào đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do đo vẽ lại bản đồ địa chính thì hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ cấp đổi tại Ủy ban nhân dân xã.

- Không quá 03 ngày làm việc sau khi niêm yết công khai, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm cung cấp giấy xác nhận cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.

Lệ Phí:

Không

Cơ sở pháp lý:

1. Luật đất đai năm 2013.

2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai.

3. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

Đính kèm tập tin: