Site banner

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Năm 2018 xác định công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là nhiệm vụ trọng tâm nên Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đã tăng cường và tập trung triển khai thực hiện tốt việc rà soát, cập nhật, công khai Bộ thủ tục hành chính đúng theo quy định. Xã Mỹ Thạnh đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng thực thi công vụ giai đoạn 2016-2020 nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, hiệu lực, hiệu quả. Hình thức công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Nghị định số 92 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Quyết định số 02 của tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đã sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đúng, đủ, phù hợp với trình độ chuyên môn, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Hiện xã có chuyên trách 10, công chức 11, người hoạt động không chuyên trách xã 17, không chuyên trách ấp 28. Chất lượng: Cán bộ chuyên trách tốt nghiệp cấp III: 10/10, tỷ lệ 100%, cao cấp chính trị 1/10, tỷ lệ 10%, trung cấp chính trị 9/10, tỷ lệ 90%, đại học 7/10, tỷ lệ 70%, cao đẳng 1, tỷ lệ 10%, trung cấp chuyên môn 2/10, tỷ lệ 20%; Công chức tốt nghiệp cấp III: 11/11, tỷ lệ 100%, đại học 6/11, tỷ lệ 54,5%, trung cấp chuyên môn 5/11, tỷ lệ 45,5%, trung cấp chính trị 4, tỷ lệ 36,4%, sơ cấp chính trị 6, tỷ lệ 54,5%. Những người hoạt động không chuyên trách: tốt nghiệp cấp III: 15, tỷ lệ 88,2%, chuyên môn: đại học 8, tỷ lệ 47,05%, cao đẳng 1, tỷ lệ 5,8%, trung cấp 05, tỷ lệ 29,4%, trung cấp chính trị 7, tỷ lệ 41,17%. Hàng năm, xã đều có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hàng ngày  thực hiện theo Quyết định số 48 của Chính phủ đưa công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý Nhà nước của xã ngày càng được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hiện đại hóa nền hành chính tại địa phương. Xã có trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ các hoạt động về tình hình phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Thực hiện hệ thống chất lượng ISO 9001:2008 cho Ủy ban nhân dân xã; triển khai thực hiện sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-IOFFICE. Mỗi cán bộ, công chức đều có máy vi tính để soạn thảo và quản lý văn bản, trong đó có 17 máy được nối mạng Internet phục vụ cho việc tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên, đảm bảo đáp ứng về môi trường và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức.Bộ phận một cửa, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và nội dung “Ba không, ba nên, ba cần” nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở xã. Triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền, công khai những nội dung Luật phòng chống tham nhũng, công khai hành chính những nội dung theo Pháp lệnh 34 nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền, triển khai Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ. Ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh cho biết: “Năm 2018 là năm tăng tốc xác định mục tiêu cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nên công tác cải cách hành chính của xã Mỹ Thạnh được triển khai thực hiện tốt. Qua đó còn được sự hỗ trợ của các ngành chuyên môn cấp trên đã hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và thực hiện tốt công tác phối hợp đồng bộ giữa các ngành đoàn thể, sự nhiệt tình năng nổ của từng cán bộ, công chức nhất là công chức tại bộ phận “một cửa” và sự đồng tình ủng hộ cao của nhân dân đã tạo điều kiện thực hiện công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả.”

Trong thời gian tới xã sẽ tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể như: đa dạng hình thức và nội dung tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quyết định số 9 ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ, lấy chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và mức độ hoàn thành chức năng nhiệm vụ của cơ quan và của từng cán bộ công chức, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc theo hướng tăng cường phát huy dân chủ thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Nâng cao trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ công chức, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và văn hóa giao tiếp nơi công sở./.

Tin khác