Site banner

Ủy ban nhân dân xã công khai kết quả điều tra, bình nghị hộ nghèo năm 2019

Qua thời gian tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018 theo phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.  Đến nay Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đã hoàn thành thành các qui trình rà soát đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, công bằng như: lập danh sách điều tra rà soát, họp dân công bố kết quả điều tra và niêm yết danh sách tại trụ sở các ấp. Theo kết quả điều tra toàn xã có 86 hộ nghèo đạt tỷ lệ 3.43% và 103 hộ cận nghèo đạt tỷ lệ 4.11%. Như vậy xã Mỹ Thạnh đã kéo giảm 90 hộ nghèo toàn xã nhằm đạt tiêu chí số 11 về Hộ nghèo trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.

Tin khác