Site banner

Kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường Nhà văn hóa xã, Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức kỳ họp lần thứ 8 khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Phạm Thanh Diễn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban ngành đoàn thể xã, ấp cùng sự có mặt 27/27 đại biểu Hội đồng nhân dân xã tham dự.

 Kỳ họp lần thứ 8 khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu được nghe Ủy ban nhân dân xã trình bày báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019; báo cáo thẩm tra Ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân xã; báo cáo thẩm tra Ban pháp chế Hội đồng nhân dân xã; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về công tác giám sát tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, kiến nghị đề xuất với Hội đồng nhân dân xã, đại biểu Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân xã. Kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân xã đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 08 đại biểu giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, thông qua 3 dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019; Nghị quyết dự toán thu chi ngân sách năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2019./.

Tin khác