Site banner

Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và triển khai chương trình hành động thống nhất năm 2019

Chiều ngày 25 tháng 12 năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 thống nhất chương trình phối hợp hành động năm 2019. Ông Nguyễn Đức Trung – Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng ban ngành đoàn thể xã ấp đến tham dự.

Trong năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thạnh và các tổ chức thành viên luôn thể hiện sự phấn đấu và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ bám sát yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, nhằm đảm bảo hoàn thành công việc do Mặt trận cấp trên và Đảng ủy xã đặt ra. Các lĩnh vực công tác trọng tâm được tập trung triển khai và thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật như: tuyên truyền, vận động đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả việc tập hợp quần chúng để thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị, xã nông thôn mới, gắn với củng cố ấp, xã văn hóa theo tiêu chí mới đạt nhiều thành quả quan trọng, vững chắc, trong đó nổi bật là công tác vận động quần chúng hiến đất đai hoa màu, di dời nhà ở, vật kiến trúc để xây dựng giao thôn nông thôn và các công trình khác. Ban vận động quỹ vì người nghèo xã vận động hội người Hoa hỗ trợ Quỹ vì người nghèo được 5 triệu đồng, tổng số tiền Quỹ vận động đến thời điểm hiện tại 54 triệu đồng. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể thăm và tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách được 1342 phần với tổng số tiền trên 253 triệu đồng. Pháp lệnh thực hiện dân chủ đi đôi với công tác giám sát xây dựng Chính quyền tương đối đồng bộ, phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm. Các tôn giáo hoạt động theo đúng chính sách, pháp luật, luôn tích cực tham gia các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Công tác nhân đạo từ thiện, hỗ trợ hộ nghèo, khuyến học khuyến tài được tiếp tục đẩy mạnh đạt những kết quả to lớn.       Thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị 16 của Tỉnh ủy, Chương trình số 10 của Tỉnh ủy về “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; đẩy mạnh vận động “Quỹ vì người nghèo”, huy động mọi nguồn lực đóng góp ủng hộ và thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Năm 2019, Mặt trận Tổ quốc xã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện việc mở rộng, nâng chất cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo tinh thần Thông tri 10 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quyết định số 42 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, tiếp tục phát động đăng ký và thực hiện các công trình “Đồng Khởi mới”. Hướng dẫn ban công tác mặt trận ấp triển khai thực hiện kế hoạch đăng ký, bình xét, đề nghị công nhận các danh hiệu lồng ghép như người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan, người tốt việc tốt. Phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã định, củng cố các “ Nhóm nòng cốt” tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư. Phối hợp thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời  không để kéo dài tình trạng tồn đọng đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đối với kiều bào, kiều quyến; vận động kiều bào đầu tư phát triển kinh tế tại địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của xã nhà; vận động kiều bào tham gia hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động như xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh, đóng góp quỹ vì người nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội./.

Tin khác