Site banner

Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Số văn bản: 
192
Ký hiệu văn bản: 
CV-ĐU
Ngày ký văn bản: 
11/01/2019
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: