Site banner

Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại nông thôn

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Xây dựng
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Đối với nhà ở sữa chữa, cải tạo phải có bản vẽ hiện trạng của các bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo có tỷ lệ tương ứng với các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sữa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10x15) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sữa chữa, cải tạo.

2. Tùy thuộc địa điểm xây dựng, quy mô công trình, tính chất công trình đối chiếu với quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật có liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:

- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50-1/200 được đóng dấu thẩm duyệt đối với các công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án PCCC theo quy định của pháp luật về PCCC.

- Bản kê khai năng lực và kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

01 bộ

15 ngày làm việc

40.000đ