Site banner

Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Xây dựng
Thành phần hồ sơ: 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Bước 2. Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra biên nhận hẹn ngày trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung;

Bước 3. Kể từ ngày nhận đ­ược hồ sơ bộ phận chuyên môn có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần). Khi xem xét hồ sơ, bộ phận chuyên môn phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì UBND xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho cá nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Cá nhân có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì UBND cấp xã có quyền không xem xét việc điều chỉnh giấy phép và thông báo cho cá nhân biết.

Bước 4. UBND cấp xã căn cứ các quy định hiện hành và các điều kiện cấp phép để quyết định việc điều chỉnh giấy phép xây dựng. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện cấp phép, UBND cấp xã điều chỉnh giấy phép xây dựng cho cá nhân. Cá nhân nhận giấy phép điều chỉnh kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của UBND cấp xã tại nơi tiếp nhận hồ sơ; nếu Hồ sơ không đủ điều kiện điều chỉnh giấy phép, UBND xã có văn bản trả lời tại nơi tiếp nhận hồ sơ, theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo mẫu phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng);

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

- Sơ đồ mặt bằng xây dựng điều chỉnh (theo mẫu phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng).

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân cấp xã

Lệ phí:

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ tại nông thôn (theo mẫu phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng);

- Sơ đồ mặt bằng công trình (theo mẫu phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Đính kèm tập tin: