Site banner

Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác ngòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai